Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INSMART B.V.

___________________________________________________________________________

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Insmart.

Insmart: handelsnaam van de als zodanig in het handelsregister bij de Kamer van de Koophandel onder nummer 75068702 ingeschreven onderneming. Insmart B.V. (hierna te noemen: ‘’Insmart’’).

Klant: de partij aan wie het aanbod van Insmart is gericht, met wie Insmart de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.

Producten: alle zaken die door Insmart aan Klant geleverd worden.

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die door Insmart voor Klant worden verricht.

Abonnement: de Dienst die bestaat uit het door Insmart ontvangen, bewerken en verzenden van data met betrekking tot (de status van) C.V. ketels.

Insmart-Module: een module die de Klant in bruikleen ontvangt van Insmart of van Insmart koopt, inclusief toebehoren zoals adapters, installatiehandleiding en overige benodigdheden.

Insmart-portaal: een online omgeving welke toegang geeft tot de data onder een Abonnement.

TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, opdrachten, inkooporders, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Insmart van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Klant.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Insmart zijn bevestigd.

2.3 Insmart wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Klant van de hand. Ingeval Klant op enigerlei wijze toch verwijst naar eigen voorwaarden zonder dat de werking daarvan schriftelijk is overeengekomen, dan behoudt Insmart zich het recht voor de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder daarmee schadeplichtig te worden.

2.4 Indien en voorzover een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Insmart en de Klant zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offerte en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Insmart zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Offertes van Insmart zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot vier weken na datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3 De overeenkomst tussen Insmart en de Klant gaat in op het moment dat er een overeenkomst getekend is.

3.4. Een Abonnement heeft een minimumduur van drie jaar, tenzij anders overeengekomen. Als de minimumduur afgelopen is, wordt het Abonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

3.5 Na het einde van de minimumduur van de overeenkomst kan de Klant het Abonnement opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie volledige kalendermaanden.

Artikel 4. Prijzen en tarieven

4.1 Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2 Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.3 Insmart is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen/tarieven indien Insmart kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering prijswijziging hebben voltrokken ten aanzien van bijvoorbeeld materiaal en lonen of andere factoren, ondanks dat deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. de vaststelling van de prijzen.

4.4 Overeengekomen tarieven worden door Insmart in ieder geval jaarlijks gewijzigd overeenkomstig het CPI-indexcijfer alle huishoudens.

4.5 Er kunnen aansluitkosten in rekening gebracht worden. Daarnaast worden de maandelijkse vooruitbetaalde abonnementskosten per automatische incasso afgeschreven. De factuurperiode betreft in alle gevallen een kalendermaand van de 1e van de maand tot de 1e van de volgende maand. Wanneer de Klant Insmart-modules ontvangt kan de Klant deze direct aansluiten. Deze modules worden vanaf de eerstvolgende maand gefactureerd.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1 De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/ of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

5.2 Indien in overleg met de Klant wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Insmart en de Klant, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meer- of minderwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan de Klant in rekening worden gebracht.

5.3 Insmart is gerechtigd om van tijd tot tijd software updates uit te voeren om de Diensten te verbeteren of aan te passen vanwege voldoen aan regelgeving, aanpassingen aan stand der techniek of anderszins. De Klant stemt ermee in dat de Klant deze updates ontvangt (inclusief zgn. over-the-air updates) om de Diensten te kunnen blijven gebruiken en stemt ermee in dat de uitvoering van de updates gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid van de Diensten.

5.4. Insmart spant zich te allen tijde in een zo goed mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te leveren. Ongestoorde beschikbaarheid wordt evenwel niet gegarandeerd. Dat geldt ook voor het juist uitvoeren van de Diensten. Insmart is niet aansprakelijk voor onjuiste meldingen.

Artikel 6. Abonnement, facturen en betalingen

6.1 Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zal de Klant de bedragen van facturen steeds zonder korting of schuldvergelijking dienen te betalen binnen veertien dagen na de factuurdatum. De Klant doet eveneens uitdrukkelijk afstand van het recht beslag onder zichzelf te leggen ingevolge artikel 724 Rv. De Klant is verplicht op eerste verzoek en ten genoegen van Insmart zekerheid te stellen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen. Voldoet de Klant niet aan zodanig verzoek binnen veertien dagen nadat hij daartoe schriftelijk is aangemaand, dan worden al zijn verplichtingen jegens Insmart direct opeisbaar. Bij gebreke van tijdige betaling is Insmart gerechtigd de Diensten per direct te beëindigen en op te schorten zonder dat bewaring van data plaatsheeft. Na verstrijken van de factuurdatum zal Klant eenmaal een betalingsherinnering ontvangen. Betaalt Klant niet na 7 dagen na ontvangst van de herinnering dan is Klant van rechtswege in verzuim en is deze de wettelijke handelsrente en incassokosten verschuldigd.

6.2 Betalingen strekken, tenzij Insmart anders aangeeft, steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de Klant aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

6.3 Indien Klant terzake van enige betalingsverplichting jegens Insmart in verzuim is, is Insmart gerechtigd om alle (overige) verplichtingen die zij jegens Klant mocht hebben, op te schorten.

6.4 Insmart is te allen tijde gerechtigd om terzake van levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 7. Risico

7.1 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de Producten en/of Diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures.

7.2 Om in te loggen op het Insmart-portaal ontvangt Klant een gebruikersnaam. Klant en of eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van dit wachtwoord. Wanneer Klant logins aanmaakt voor andere medewerkers binnen haar organisatie, zijn zij eveneens zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van dit wachtwoord. Insmart is daarvoor niet aansprakelijk.

Artikel 8. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, data, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Insmart of diens licentiegevers. Hieronder vallen eveneens de verkregen data en gegevens die voortkomen uit de monitoring en registratie voor zover daarop auteursrechten berusten. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de programmatuur en andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. De Klant is verplicht de bovenstaande afspraken met Insmart door te leggen aan haar eindgebruikers/klanten.

8.2 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

8.3 Het is Insmart toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Insmart of diens leverancier door middel van technische of digitale bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.4 De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling en gebruik van apparatuur, programmatuur, materialen of anderszins van Insmart met het doel van gebruik of bewerking (van gegevens) en de Klant zal Insmart vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

8.5 De Klant krijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor het Insmart-portaal voor de duur van het Abonnement. De Klant mag de software of gedeeltes daarvan niet openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen of aan derden verstrekken.

Artikel 9. Inspectie en reclamering

9.1 De Klant dient alle geleverde Producten en Diensten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.

9.2 Alle bezwaren van de Klant tegen een factuur en Insmart of een door Insmart automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Insmart te worden gemeld op straffe van verval van recht..

9.3 Indien de Klant van mening is dat een door Insmart geleverd product of geleverde Diensten niet voldoen aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de Klant aan Insmart daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen veertien dagen na levering, dan wel veertien dagen na het moment waarop de Klant redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming op straffe van verval van recht.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. De Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheim, van Insmart of diens licentiegevers kan bevatten. De Klant verbindt zich alle vertrouwelijke informatie inzake deze programmatuur, apparatuur en andere materialen geheim te houden en niet aan derden bekend te maken en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichtingen tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

10.2 Informatie geldt als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid, dan wel de andere partij mocht aannemen dat de informatie als vertrouwelijk bestempeld dient te worden.

10.3 Tenzij de opdracht van algemene bekendheid is, zal Insmart de naam van de Klant slechts met diens toestemming als referentie gebruiken.

11.4 Indien de Klant in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in dit artikel handelt, zal hij aan Insmart, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare boete verbeuren van € 25.000,- alsmede een boete van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Insmart om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Insmart toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant en behoudens uitsluiting van Insmart's aansprakelijkheid genoemd elders in deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Insmart beperkt tot door Klant geleden verlies en voorts beperkt tot het totaal van de door Insmart aan de Klant gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming aan Klant gefactureerde bedragen (excl. BTW) met betrekking tot de Producten of Diensten in het kader van de levering of uitvoering waarvan Insmart is tekortgeschoten met een maximum van € 500,00 per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak. Voorts is Insmart niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder verstaan dient te worden gederfde winst, gederfde omzet en gemiste kansen. Voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen zullen geen toepassing vinden in geval de door Klant geleden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Insmart of leidinggevende ondergeschikten van Insmart.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht dient mede te worden verstaan computerstoringen, stroomuitval, ziekte van het personeel, overmacht van toeleveranciers of hulppersonen, en alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Insmart geen invloed kan uitoefenen.

Als Insmart haar Diensten onderhoudt, kan het nodig zijn dat deze tijdelijk en/of deels buiten gebruik zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de Klant, bijvoorbeeld omdat de Dienst tijdelijk niet of niet volledig kunt gebruiken. Uiteraard beperkt Insmart dit tot een minimum.

12.2 Indien de periode van overmacht langer dan zestig aaneengesloten dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Insmart gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Klant lijdt ten gevolge van die ontbinding. Insmart is gerechtigd tot betaling door Klant van alle Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Klant zijn geleverd.

13. Personeel

13.1 Het is Klant niet toegestaan om, zolang de relatie tussen de Klant en Insmart voortduurt alsmede één jaar na afloop daarvan, medewerkers van Insmart, op enige wijze, direct of indirect voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Insmart. Onder medewerkers van Insmart worden in dit verband tevens verstaan onderaannemers die op grond van een overeenkomst werkzaamheden verrichten voor Insmart ten behoeve van de tussen Insmart en de Klant gesloten overeenkomst of die niet langer dan (één) jaar vóór het eindigen van de relatie tussen Insmart en de Klant voor Insmart werkzaam waren.

Artikel 14. Klachten

14.1 De Klant kan voor een klacht contact opnemen met de klantenservice van Insmart.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen Insmart en de Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Insmart van Producten en/of Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Utrecht.

TITEL II: SPECIFIEKE BEPALINGEN IN GEVAL VAN KOOP

Artikel 16. Eigendoms- en risico-overgang

16.1 Risico-overgang met betrekking tot de Insmart-Module(s) vindt plaats bij levering daarvan aan Klant.

16.2 De Insmart-Module(s) blijft (blijven eigendom van Insmart tot het moment waarop Klant aan al haar (opeisbare) verplichtingen jegens Insmart zou hebben voldaan.

Artikel 17. Wederverkoop

17.1 Het is de Klant niet toegestaan de Insmart-Module(s) derden door te verkopen; de Klant kan deze slechts in bruikleen aan derden verstrekken.

Artikel 18. Garantie

18.1 De Klant heeft een garantie van 12 maanden na levering van de Insmart-Module(s). Gedurende de garantieperiode garandeert Insmart de werking van de Insmart-Modules overeenkomstig hun specificaties bij correctie installatie en onderhoud daarvan. Na ommekomst van de garantieperiode is Insmart niet langer tot het verlenen van garantie gehouden.

18.2 Reparaties aan Insmart-modules mogen alleen worden uitgevoerd door Insmart of door een door Insmart ingeschakelde derde. Indien zonder instemming van Insmart wijzigingen worden aangebracht aan de modules of reparaties aan de modules worden uitgevoerd vervalt het recht op garantie.


Artikel 19. Relatie tot Abonnement

19.1 De Insmart-Module(s) kan (kunnen) enkel worden gebruikt in combinatie met een Abonnement.

19.2 Tenzij een Abonnement voor bepaalde tijd is aangegaan, kan een Abonnement door beide partijen te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van negentig kalenderdagen. Opzegging is slechts geldig indien zij schriftelijk geschiedt.

19.3 Het Abonnement gaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in op de dag van levering van de Insmart-Module(s). Facturatie van het Abonnement vindt plaats op maandbasis pro rata.

19.4 Een Abonnement is niet overdraagbaar.

TITEL III: SPECIFIEKE BEPALINGEN IN GEVAL VAN BRUIKLEEN

Artikel 20. Bruikleen

20.1 In geval partijen zijn overeengekomen dat de Insmart-Module(s) in bruikleen wordt (worden) verkregen door Klant, zal Klant daar als een goed huisvader voor zorgdragen. De Insmart-Module(s) blijft (blijven) alsdan eigendom van Insmart. Klant dient alsdan met de derden bij wie zij tot installatie van de Insmart-Module(s) is overgaan, overeen te komen dat deze de modules slechts in onderbruikleen verkrijgen. Klant zal, ten bewijze van deze afspraak op eerste daartoe verstrekkende verzoek van Insmart inzage geven in haar contractuele relatie met genoemde derden.

20.2 De Insmart-Modules zijn voor risico van Klant vanaf het moment van feitelijke aflevering daarvan aan Klant.

20.3 De duur van de bruikleen als bedoeld in lid 1 van dit artikel is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelijk aan de duur van het ten behoeve van die modules afgesloten Abonnement.

20.4 Bij einde of beëindiging van het Abonnement dienen de betreffende Insmart-modules binnen 14 kalenderdagen aan Insmart te worden geretourneerd. Bij gebreke van tijdige teruggaaf van de modules is Insmart gerechtigd de vervangingswaarde daarvan in rekening te brengen.

Artikel 21. Relatie tot Abonnement

21.1 De Insmart-Module(s) kan (kunnen) enkel worden gebruikt in combinatie met een Abonnement.

21.2 Tenzij een Abonnement voor bepaalde tijd is aangegaan, kan een Abonnement door beide partijen te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van negentig kalenderdagen. Opzegging is slechts geldig indien zij schriftelijk geschiedt.

21.3 Het Abonnement gaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in op de dag van levering van de Insmart-Module(s). Facturatie van het Abonnement vindt plaats op maandbasis pro rata.

21.4 Een Abonnement is niet overdraagbaar.