Privacy statement

Insmart en privacy

Wij verzamelen een aantal gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Insmart B.V. (hierna: "Insmart", "wij" of "ons") respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de (persoonlijke) informatie die wij van u ontvangen met de juiste zorg worden behandeld.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens dit zijn, waarom we deze verzamelen, wat we met deze gegevens doen en met wie deze gegevens worden gedeeld. Daarnaast vertellen wij u hoe u ons kan bereiken en wat uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw (persoons)gegevens zijn. Als u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@insmart.nl.

Deze privacyverklaring kan onderhevig zijn aan wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer wij onze dienstverlening aanpassen of nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente privacyverklaring is te vinden op: https://www.insmart.nl/privacy.html.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Insmart is gevestigd aan de Daltonlaan 500, 3584 BK te Utrecht. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 030 – 7116545 en via het e-mailadres info@insmart.nl. Insmart B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze privacyverklaring beschreven vormen van verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarom wij dat doen

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat verzamelen wij uw naam, e-mail adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, vestigingsadres, factuuradres, rekeningnummer, KvK-nummer. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten die wij met u sluiten. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is niet contractueel of wettelijk verplicht. Indien de persoonsgegevens niet aan ons verstrekt worden, dan kunnen wij, afhankelijk van het specifieke geval, de dienstverlening niet of minder goed uitvoeren.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 sub f AVG.

Welke gegevens van u wij delen, met wie en waarom

Wij kunnen voorts persoonsgegevens delen met derden die deze persoonsgegevens in

opdracht van ons verwerken, bijvoorbeeld voor de opslag van data of het onderhoud en de beveiliging van onze IT systemen. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel.

Wij zullen deze persoonsgegevens in principe niet (laten) verwerken buiten de Europese

Economische Ruimte, tenzij dit noodzakelijk is in verband met specifieke dienstverlening of vanwege een wettelijke plicht. In het laatste geval zullen wij zorgen voor passende waarborgen om de doorgifte conform de toepasselijke privacywetgeving plaats te laten vinden.

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen binnen 60 dagen verwijderen na het beëindigen van onze overeenkomst.

Insmart heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat een passende beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Door deze maatregelen zijn uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging of andere vorm van misbruik.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht door ons geïnformeerd te worden over het gebruik van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring is uitleg gegeven over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, wat wij daar mee doen en waarom we dat doen.

Daarnaast heeft u het recht om:

  • inzage te verkrijgen in de door ons verwerkte persoonsgegevens;

  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verzoeken;

  • in bepaalde gevallen uw gegevens te laten verwijderen (‘recht op vergetelheid’);

  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;

  • het verwerken van uw gegevens te beperken;

  • de door u gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken;

  • de uw betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te krijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (‘recht op dataportabiliteit’).


Deze rechten zijn niet absoluut. Wanneer u zich wilt beroepen op deze rechten verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@insmart.nl onder vermelding van het recht waar u zich op beroept. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de AVG. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan lossen wij dit graag samen met u op. Wij zijn te bereiken via info@insmart.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegevens.